મારૂ ગોકુલધામ-તારુ ગોકુલધામ-આપણું ગોકુલધામ

Gokuldham Events

  • Saturday, December 01, 2018 Tulsi Vivah Celebration at Gokuldham Tulsi Vivah utsav celebration is on December 1, 2018 from 03:30 pm onwards.
    Everyone is cordially invited. Please invite your friends and family to be part of this Vivah manorath.
    Mahaprasad will be served.

  • Friday, December 14, 2018 Shri Gokulnathji No Utsav શ્રી ગોકુલનાથજી નો ઉત્સવ
  • Saturday, December 15, 2018 Shri Gokulnathji Utsav Celebration at Gokuldham શ્રી ગોકુલનાથજી ઉત્સવ ની ઉજવણી ગોકુલધામ
  • Sunday, December 30, 2018 Shri Gusaiji Utsav celebration શ્રી ગુંસાઈજી ના ઉત્સવ ની ઉજવણી