મારૂ ગોકુલધામ-તારુ ગોકુલધામ-આપણું ગોકુલધામ

Gokuldham Events

  • Saturday, December 09, 2017 Satsang at Gokuldham Haveli From 5:30pm to 7:30pm
  • Monday, December 11, 2017 Shri Gusaiji No Utsav શ્રી ગુંસાઈજી નો ઉત્સવ - રાજભોગ મા તિલક અને પલના દર્શન
  • Saturday, December 16, 2017 Shri Gusaiji Utsav celebration શ્રી ગુંસાઈજી ના ઉત્સવ ની ઉજવણી - શયન મા બંગલા ના દર્શન
  • Saturday, December 16, 2017 Holiday Event 2017 An Evening with World renowned Anis Chandani and Our own Minal Kapadia. The program will start at 07:30 PM at our new Gokuldham Jagatguru Hall. Ticket price is just $20. Dinner Included.
  • Saturday, December 16, 2017 Satsang at Gokuldham Haveli From 5:30pm to 7:30pm
  • Saturday, December 23, 2017 Satsang at Gokuldham Haveli From 5:30pm to 7:30pm
  • Saturday, December 23, 2017 Satsang at Gokuldham Haveli From 5;30pm to 7:30pm
  • Saturday, December 30, 2017 Satsang at Gokuldham Haveli From 5:30pm to 7:30pm