મારૂ ગોકુલધામ-તારુ ગોકુલધામ-આપણું ગોકુલધામ

Upcoming Events

 • Wednesday, August 17, 2016 Vasant Panchami Utsav વસંતપંચમી
 • Sunday, December 03, 2017 Satsang at Gokuldham Haveli From 5:30pm to 7:30pm
 • Monday, November 20, 2017 Holi Danda Ropan હોળી ડંડા રોપણ
 • Sunday, December 03, 2017 Satsang at Gokuldham Haveli From 5:30pm to 7:30pm
 • Monday, November 20, 2017 Shrinathji no patotsav શ્રીનાથજી નો પાટોત્સવ -પલના દર્શન
 • Sunday, December 03, 2017 Satsang at Gokuldham Haveli From 5:30pm to 7:30pm
 • Monday, November 20, 2017 Shri Ashrayraja no paragaty divas શ્રી આશ્રય રાજા નો પ્રગટય દિવસ - બગીચા માં દર્શન
 • Sunday, December 03, 2017 Satsang at Gokuldham Haveli From 5:30pm to 7:30pm
 • Friday, January 12, 2018 Surti Ponk and Undhiyu Ujani 2018 from 4 PM to 8 PM @ Gokuldham Haveli
 • Sunday, December 03, 2017 Satsang at Gokuldham Haveli From 5:30pm to 7:30pm
 • Sunday, December 03, 2017 Kunj Manorath કુંજ નો મનોરથ
 • Wednesday, August 17, 2016 Holi Utsav હોળી ઉત્સવ - હોળી દહન @ 7:30 PM
 • Sunday, December 03, 2017 Satsang at Gokuldham Haveli From 5:30pm to 7:30pm
 • Sunday, December 03, 2017 Dolotsav ગોકુલધામ હવેલી માં ડોળોત્સવ ની ઉજવણી
 • Monday, November 27, 2017 દ્વિત્ય પાટોત્સવ દ્વિત્ય પાટોત્સવ -ફૂલ મંડળી દર્શન
 • Sunday, December 03, 2017 Satsang at Gokuldham Haveli From 5:30pm to 7:30pm
 • Sunday, December 03, 2017 Satsang at Gokuldham Haveli From 5;30pm to 7:30pm
 • Sunday, December 03, 2017 Satsang at Gokuldham Haveli From 5:30pm to 7:30pm
 • Sunday, December 03, 2017 Satsang at Gokuldham Haveli From 5:30pm to 7:30pm