મારૂ ગોકુલધામ-તારુ ગોકુલધામ-આપણું ગોકુલધામ

Vedic (Puja) Services 

With Thakorji's krupa, and Je Je Shree's blessings we are now able to provide puja services of Hindu and Pushtimarg rituals for any occassion by own residing Shastriji - Dhaval Shastri

List Of Pujas

Purshottum Yagna
Sarvottum Yagna
Yamuna Yagna
Giriraj Yagna
Laghu Vishnu Yagna
Maha Vishnu Yagna
Sudarshan Poojan
Shri Laxmi Yagna
Shri Laxmi Narayan Yagna
Shri Narasimha Yagna
Laxmi Narasimha Puja
Markandeya Puja (Birthday Puja)
Vastu Puja
Gruh Pravesh Puja
Satyanarayan Puja
Shimad Bhagvad Puran Puja
New Car Puja
Holy sixteen sacraments

Garbhadhan Sanskar

Jnnm Sanskar

Mundan Sanskar

Namkaran Sanskar

Vivah Sanskar

Punsavan Sanskar

Yajopavita Sanskar

Vedramba Sanskar

Cavity rite Sanskar