મારૂ ગોકુલધામ-તારુ ગોકુલધામ-આપણું ગોકુલધામ

Gokuldham Events

 • Wednesday, November 11, 2020 Agiyaras Kanch no Bunglow 5:30 to 7:30 PM
 • Thursday, November 12, 2020 Vaq Baras Moti no Bunglow 5:30 to 7:30 PM
 • Friday, November 13, 2020 Dhan Teras
  Moti no Bunglow 5:30 to 7:30 PM
 • Saturday, November 14, 2020 Roop Chaudash & Diwali

  Hatdi Darshan - Kan Jagai 
  Sona no Bunglow 5:30 to 7:30 PM

 • Sunday, November 15, 2020 Gokuldham Annakut Mahotsav Goverdhan Puja 9:00 AM
  Annakut Darshan 2:00 pm to 7:00 pm
  First Aarti 3:30 PM
  Second Aarti 6:30 PM
  Annakut Prasad Distribution - After First Aarti

 • Monday, November 16, 2020 Nutan Varsh & Bhai Bij Minakari Bunglow 5:30 to 7:30 PM