મારૂ ગોકુલધામ-તારુ ગોકુલધામ-આપણું ગોકુલધામ

Gokuldham Events

 • Saturday, June 01, 2019 - Sunday, June 02, 2019 Vachanamrut By P.P Go. 108 Shree Bharatkumar Mahodayshree @ 6:30 PM
 • Saturday, June 01, 2019 Khash No Bangalow - Chandan Chori No Manorath ખશ નો બંગલૉ - ચંદન ચોળી નો  મનોરથ 
 • Sunday, June 02, 2019 Sports Day Gokuldham Youth Group has organized Sports day.
  No registration fee for the participants.

  Registration deadline- May 30, 2019.
 • Sunday, June 02, 2019 Khash No Bangalow - Chandan Chori No Manorath ખશ નો બંગલૉ ચંદન - ચોળી નો  મનોરથ 
 • Sunday, June 09, 2019 - Saturday, June 15, 2019 Gokuldham Summer Camp 2019 Gokuldham Haveli Presents Summer Camp 2019

  Events on June 15,2019

  10:00 AM - Summer Camp finale
  5:00pm to 6:30pm -Car Wash By Youth Group
  5:30 PM - Aam (Mango) Manorath
  6:30 PM - Vachanamrut by P.P. Goswami 108 Shree Sharanam Kumar Majodayshree 

  Gokuldham invites everyone and participants from all ages for this event.
 • Wednesday, June 12, 2019 Naav No Manorath નાવ  નો  મનોરથ 
 • Thursday, June 13, 2019 Naav No Manorath - Pushp Vimanma ma નાવ  નો  મનોરથ પુષ્પ વિમાન  મા
 • Friday, June 14, 2019 Phool Mandali No Manorath ફૂલ મંડળી નો મનોરોથ
 • Saturday, June 15, 2019 Aam no Manorath આમ  નો  મનોરથ - 5:30 PM @GokulDham Haveli
  Be Aam utsav Manorathi - $51 Nyochhavar
  Aam Manorath followed by Vachanamrut by P.P. Goswami 108 Shree Sharanam Kumar Mahodayshree . Time : 6:30 PM
  Vachanamrut followed by Mahaprasad.

 • Saturday, June 15, 2019 - Sunday, June 16, 2019 Vachanamrut by P.P. Goswami 108 Shree Sharnam Kumarji Mahodayshree Gokuldham invites you to Vachanamrut by P.P. Goswami 108 Shree Sharnam Kumarji Mahodayshree
  June 15,2019 6:30 PM - Vachanamrut on Shrimad Bhagwat- Who is Shri Krishna
  June 16,2019 5:30 PM - Vachanamrut on Pushtimarg - The Way to Live. 

  Mahaprasad will be served.


 • Monday, June 17, 2019 Snan Yatra - Jestaabhishek સ્નાન  યાત્રા  - જેસ્થાભિષેક 
 • Thursday, June 20, 2019 - Tuesday, June 25, 2019 Shri Shrinathji Charitramrut Katha by P.P. Goswami 108 Shree Dwarkeshlalji Maharajshree by P.P Go. 108 Shree Dwarkeshlalji Mahodayashree ( Amreli - Champaran)

  Time : 6:30 PM To 8:30 PM
 • Saturday, June 22, 2019 Chak leela no Manorath છાક લીલા  નો  મનોરથ 
 • Sunday, June 23, 2019 Khash No Bangalow ખશ નો બંગલૉ
 • Sunday, June 30, 2019 Vachanamrut By P.P. Go. 108 Shree Anandbawa Mahodayshree @ 6:30 PM
 • Sunday, June 30, 2019 Phool Mandali No Manorath ફૂલ મંડળી નો મનોરોથ