મારૂ ગોકુલધામ-તારુ ગોકુલધામ-આપણું ગોકુલધામ

Upcoming Events

  • Sat May 04, 2019 Shree Mahaprabhuji Pragatyotsav Celebration શ્રી મહાપ્રભુજી પ્રાગટયોત્સવ ની ઉજવણી અને વચનામૃત - શ્રી આશ્રય કુમારજી... more
  • Sat May 11, 2019 - Sun May 12, 2019 Vachanamrut Vachanamrut By P.P Go. 108 Shree Darshankumar Mahodayshree
  • Tue May 14, 2019 - Wed May 15, 2019 Vachanamrut Vachanamrut By P.P Go. 108 Shree Aniruddhlalji Mahodayashree
  • Sat May 18, 2019 - Sun May 19, 2019 Vachanamrut Vachanamrut By P.P Go. 108 Shree Yogeshkumar Mahodayashree