મારૂ ગોકુલધામ-તારુ ગોકુલધામ-આપણું ગોકુલધામ

Upcoming Events

  • Fri Dec 14, 2018 Shri Gokulnathji No Utsav શ્રી ગોકુલનાથજી નો ઉત્સવ
  • Sat Dec 15, 2018 Shri Gokulnathji Utsav Celebration at Gokuldham શ્રી ગોકુલનાથજી ઉત્સવ ની ઉજવણી ગોકુલધામ
  • Sun Dec 30, 2018 Shri Gusaiji Utsav celebration શ્રી ગુંસાઈજી ના ઉત્સવ ની ઉજવણી
  • Sat Jan 19, 2019 “Namaste” cultural Program 🙏🏽 "NAMASTE"  🙏🏽

    A program initiated by Gokuldham ... more
    Register